SSEESS info (Swedish)

 

Below you will find various documents containing information about SSEESS as well as a collection of info flyers produced by SSEESS. They cover various themes and topics related to GEC research. The flyers are in Swedish and were produced over the period 2010-2013.

 

86046735_471-306x180

 

SSEESS Utvärdering 2016

SSEESS partsamverkan beslöt den 2016-01-18 att mot bakgrund av att den nuvarande finansieringsperioden upphör 2016-12-31 låta utvärdera SSEESS verksamhet med tonvikt på den nuvarande verksamheten och potentialen för framtida verksamhet. Utredningen ska ge ett underlag för en diskussion mellan parterna om ett fortsatt samarbete gentemot internationella forskningsprogram inom området globala miljö- och resursfrågor.

SSEESS utvärdering 2016

 

SSEESS Verksamhetsberättelse 2015

Sammanfattning av 2015:

Under 2015 har SSEESS genomfört en tematisk workshop om havsförsurning, en större konferens om Future Earth i Sverige, samt ett seminarium i Lund och ett i Stockholm. Vi har haft utlysningar med inriktning på samarbeten med forskare från utvecklingsländer, både för mindre resestöd och för lite större planeringsbidrag. Vi genomförde även särskilda utlysningar i samarbete med ISSC respektive SDSN.

SSEESS deltar aktivt i det internationella samarbetet kring forskningsutlysningar inom Belmont Forum, såväl i den beslutande styrgruppen som i dess löpande arbete. Vi arbetar dynamiskt med att skapa relationer mellan svenska forskare och internationella forskningsprogram inom ICSU, ISSC, SDSN och Future Earth, dels genom olika former av direkt stöd till forskare och dels genom strategisk samverkan med de internationella programmen. Vi har även framgångsrikt främjat nomineringar av svenska forskare till olika internationella expertpaneler.

Under hösten genomförde SSEESS och KVA en omstrukturering av Nationalkommittén för globala miljöförändringar, vars syfte är att i Sverige stärka ICSU:s och Future Earths forskningsprogram inom globala miljöfrågor samt att representera Sverige i internationella fora. Ledamöterna utses nu i ett öppet nomineringsförfarande och representerar olika ämnesinriktningar och lärosäten. SSEESS genomförde under våren 2015 även en avgränsad kartläggning av satsningar och inriktningar inom området miljö- och resursforskning hos svenska forskningsfinansiärer. Vi har också fortsatt att utöka vårt svenska forskarnätverk och under året väsentligen stärkt vårt kommunikationsarbete via olika kanaler.
SSEESS Verksamhetsberättelse 2015

 

Medicinsk geologi. Ett globalt forskningsinitiativ inom miljö- och resursfrågor (Juni 2010)

Geologin, vår naturliga miljö, påverkar vår hälsa i större utsträckning än de flesta av oss är medvetna om. Medicinsk geologi handlar om hur vår naturliga miljö påverkar vår hälsa och hur olika ämnen som finns naturligt i berg, jord och vatten både kan orsaka och förebygga sjukdomar hos människor och djur. För att få en helhet krävs många tvärvetenskapliga pusselbitar t ex geologi, geokemi, geofysik, toxikologi, epidemiologi, patologi, biologi, veterinärmedicin, nutrition och växtnäringslära. Medicinsk geologi är en viktig pusselbit för hållbar utveckling och i vårt växande behov av mark och vattenresurser.

Innehållet i detta faktablad är skrivet av Karin Ljung (karin.calluna@gmail.com) och Olle Selinus (olle.selinus@gmail.com). Författarna ansvarar för innehåll och forskningsreferenser

Faktablad_Medicinsk geologi

 

”Climategate” och granskningen av IPCC (oktober 2010)

Det var inte länge sedan (alldeles före klimatmötet i Köpenhamn i december förra året) som ”Climategate” slog ner som en bomb i klimatdebatten och fick stor uppmärksamhet i media. Tretton års e-mailkommunikation mellan forskare vid Climate Research Unit (CRU), University of East Anglia i England, och andra klimatforskare stals genom intrång på olika dataservrar, varefter konversationen gjordes tillgänglig i media och på bloggar. Baserat på detta material anklagades klimatforskarna för att ha manipulerat temperaturdata för att överdriva den globala uppvärmningen.

Faktablad_Climategate

 

Internationellt forskningssamarbete för hållbar utveckling (december 2010)

Hållbar utveckling för hela jordens befolkning kräver en forskningsstrategi som integrerar miljö-, resurs- och utvecklingsfrågor och ett ökat internationellt forskningssamarbete. Vi lever i en tid när globala miljöförändringar, såsom den globala uppvärmningen, förlust av biologisk mångfald och miljöföroreningar påverkar alla samhällen, men utvecklingsländerna är inte oväntat de mest utsatta. Ett exempel är klimatförändringarnas inverkan på mark- och vattenresurser som i sin tur påverkar livsmedelsförsörjningen och människors hälsa extra mycket i utvecklingsländerna. Detta kan t.ex. leda till att miljontals människor tvingas att migrera. Sammantaget innebär detta ökade svårigheter för utvecklingsländerna att uppnå hållbar utveckling enligt de av FN uppsatta milleniemålen.

Faktablad_Hållbar utveckling

 

Future Earth – Ett globalt forskningsinitiativ inom miljö- och resursfrågor (oktober 2012)

Etableringen av ”Future Earth” kommer att innebära en sammanslagning av flertalet befintliga globala miljöforskningsprogram inom ICSU, såsom International Geosphere- Biosphere Program (IGBP), International Human Dimensions Program and Global Environment Change (IHDP), Diversitas och Earth System Science Partnership (ESSP). Future Earth blir, härigenom, världens största satsning på integrerad forskning för global hållbar utveckling.

Faktablad_Future Earth

 

Blir världen verkligen varmare? (september 2013)

Svaret på frågan “blir världen verkligen varmare?” har blivit något av en helig graal inom klimatforskning. Man kan tycka att det borde vara ganska enkelt att besvara frågan: titta på termometern bara. I verkligheten, så är det bra mycket svårare.

Faktablad_Blir det varmare

 

SSEESS och Wikiscience

Ytterligare fyra blad har producerats inom Wikiscience, genom vilken SSEESS tillhandahåller korta vetenskapliga synteser av forskningsläget för globala miljö- och resursfrågor. Målet är att göra denna information mer lättgänglig för svenska beslutsfattare. För att säkra kvalitén på synteserna har initierade och uppdaterade forskare inom varje ämne gjort sammanställningarna, som sedan har referee-granskats.

 

WIKI1 Organiska miljögifter och kemikalier

WIKI2 Kretsloppen för kväve och fosfor

WIKI3 Förändrad markanvänding i ett globalt perspektiv

WIKI4 Förlusten av Biologisk mångfald